Melioracje

Wykonujemy dokumentację projektową w zakresie systemów melioracyjnych.  Wykonując dokumentację uwzględniamy prośrodowiskowe rozwiązania projektowe.

Możemy zaprojektować w zależności od potrzeb inwestora oraz uwarunkowań lokalnych :

  • Przepławki
  • Bystrza kamienne
  • Zastawki i progi piętrzące
Progi piętrzące
  • Zbiorniki retencyjne
  • Ostrogi
  • Jazy
Ubezpieczenia brzegów

Zbyt niska naturalna i sztuczna retencja oraz coraz liczniejsze obszary zagrożone wystąpieniem powodzi i suszy w różnych okresach roku skłaniają do  podejmowania  przedsięwzięć inwestycyjnych. Mają one na celu poprawę stosunków wodnych w zakresie rolniczym, jak również zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Jednym z podstawowych takich działań jest budowa budowli i urządzeń melioracyjnych, które oprócz wyżej wymienionych funkcji mogą również być wykorzystane rekreacyjnie i turystycznie.