Przepławki

Cieki wodne są zróżnicowanymi ekosystemami, często zdegradowanymi w wyniku działalności człowieka. Jednocześnie istnieją budowle i urządzenia hydrotechniczne, które są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarczych społeczeństwa. Powszechna jest obecnie świadomość, jak istotne dla dobrego stanu ekosystemu jest zachowanie drożności cieków wodnych. Zapewniają to przepławki, czyli budowle hydrotechniczne umożliwiające migrację ryb w górę i w dół rzeki. Zaprojektowaliśmy wiele takich urządzeń przy elektrowniach wodnych oraz budowlach piętrzących. Z należytą starannością projektujemy uwzględniając charakter rzeki (górska, nizinna) i dobór gatunkowy ryb. Nieliczne gatunki ryb żyją na izolowanym obszarze, większość prowadzi ruchliwy tryb życia odbywając nawet dalekie wędrówki, związane z ich cyklem życia i rozmnażania. W zależności od potrzeb ryb i hydrauliki cieku projektujemy odpowiednie rozwiązania techniczne (przepławki komorowe, bystrza kamienne, obiegowe kanały imitujące naturalną rzekę).  W przypadku elektrowni wodnej możliwe jest również zastosowanie turbiny Archimedesa, jako pełniącej jednocześnie funkcję przepławki. W przypadku projektowania przepławek na rzece Dunajec w trakcie procesu projektowania prowadziliśmy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne hydraulicznych warunków przepływu wody w przepławkach dla ryb dwuśrodowiskowych. Zaprojektowaliśmy przepławki zarówno przy nowo projektowanych elektrowniach wodnych, jak również istniejących piętrzeniach dla klientów prywatnych i administracji wodnej. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa przepławki na rzece Odra na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym.

 

JAZ