Rewitalizacja przestrzenna

Posiadamy doświadczenie w realizacji dokumentacji rewitalizacji przestrzeni publicznej w otoczeniu terenów nadwodnych. Możemy m.in. wykonać:

 

 Rentryzacja koryt rzecznych

 Rewitalizacja starorzeczy

 Bioróżnorodność

 Ścieżki pieszo rowerowe

 Mała architektura

Mała retencja z zagospodarowaniem turystycznym

Przeprawy dla zwierząt

Pomosty i stanice kajakowe

Udrożnienie barier migracyjnych rzek i potoków dla organizmów wodnych

 

Realizując te zadania łączymy poprawę stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego z poprawą jakości życia społeczności lokalnych. Dlatego bardzo często w trakcie prac projektowych organizujemy konsultacje społeczne mające na celu poznanie potrzeb mieszkańców,  zaprojektowania takich rozwiązań, które budują więzi społeczne i poprawiają komfort życia. Takie rozwiązania możliwe są tylko w przypadku akceptacji rozwiązań ze strony lokalnej społeczności, z uwzględnieniem historycznej przeszłości i współczesnych zmian urbanistycznych. Przyrodnicza rewitalizacja terenów zurbanizowanych dotyczy między innymi następujących zagadnień:

 

- poprawa atrakcyjności rekreacyjnej środowiska przyrodniczego

- poprawa zasobów i jakości ekosystemów wodnych

- poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i możliwości małej retencji