Usługi geodezyjne

Wykonujemy następujące usługi geodezyjne:

mapy do celów projektowych

przekroje geodezyjne

przekroje porzeczne i podłużne cieków wodnych

wyznaczanie linii brzegowej

procedury podziału geodezyjnego działek

badanie stanu prawnego nieruchomości i wznawianie granic geodezyjnych

inwentaryzacja geodezyjna terenu

geodezyjna dokumentacja powykonawcza